Sonucu Daralt
Kategori
(x)İslam Üzerine Yazılar
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
İslâm ümmetinin azametli günlerine yeniden dönmesinin yollarını araştırmak amacıyla Müslümanlar yaklaşık iki asırdır çözümler üretmeye gayret etmektedirler. Bu bağlamda bazıları, sorunların kökeninde hadisleri görmekte ve ümmeti bir araya getirmek için iki kapak arasındaki Kur'an ile yetinmenin yeterli olacağını öne sürmektedir. Bunu derken de hadislerin tefrikaya sebebiyet verdiğini ve güvenilir olmadığını iddia etmektedirler. Bu kitap hadis ve sünnet olmadan dinin asla yaşanamayacağını ortaya koymaktadır.
14 TL.
Müslüman için Hac, bir turizm alanı değil, Allah'a koşmanın, aklın alamayacağı şekilde teslim olmanın, sorgulamadan lebbeyk demenin tezahürüdür. Böylesi ulvi bir ibadetin kuşkusuz en önemli yönü niyet ve samimiyettir. Bunun yanında uyulması gereken kurallar, hata yapıldığında telafi etmek için yapılması gereken kefaret ve diğer şeyler ve de haccın sahih ve makbul olması için gerekenler mutlaka bilinmelidir. Elinizdeki bu kitapçık; hac ibâdeti için bilinmesi gerekenleri, bir hata vuku bulduğunda müracaat e
20 TL.
Müslüman için Hac, bir turizm alanı değil, Allah'a koşmanın, aklın alamayacağı şekilde teslim olmanın, sorgulamadan lebbeyk demenin tezahürüdür. Böylesi ulvi bir ibadetin kuşkusuz en önemli yönü niyet ve samimiyettir. Bunun yanında uyulması gereken kurallar, hata yapıldığında telafi etmek için yapılması gereken kefaret ve diğer şeyler ve de haccın sahih ve makbul olması için gerekenler mutlaka bilinmelidir. Elinizdeki bu kitapçık; hac ibâdeti için bilinmesi gerekenleri, bir hata vuku bulduğunda müracaat e
20 TL.
Resûlüllâh Efendimiz (sallallâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: Ferâizi öğrenin ve insanlara öğretin, çünkü ferâiz ilmin yarısıdır. (İbn Mâce, Ferâiz, 1) İslâm miras hukukundan bahseden Ferâiz ilmine dair kütüphanelerimizde birçok yazma ve matbu eser bulunmaktadır. Bu alanda yazılmış klasik Arapça metinlerden en meşhuru Hanefî fukahâsından Muhammed Secâvendî'nin (rahimehullâh) telif etmiş olduğu el-Ferâizü's-Sirâciyye isimli eserdir. Yüzyıllardır medreselerde okutulan eser üzerine birçok şerh ve terc
20 TL.
HALEBÎ SAĞÎR - حلبي صغير Osmanlı fukahâsından İbrahim el-Halebî'nin (rahimehullâh), Gunyetü'l-Mütemellî isimli kitabının muhtasarı mahiyetinde olan eser, İsmailağa Fıkıh ve Te'lif Kurulu tarafından tercüme edilip sayfa uyumlu olarak yayıma hazırlanmıştır. Müellifin Mukaddimesi: Bütün hamdler, ibadeti, saadet köşkünün anahtarı, ululuk ağacının yükselme mahalli, güzel yüce mertebe ve ziyadeye/cennet ve Cemâlullâh'a ulaşmanın işaret mahalli kılan ve namazı ibadeti ayakta tutan direkler, yüksekl
64 TL.
Hazreti Ömer (Radıyallâhü Anh)den rivayetle Rasullullah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur; Ardı arkasına hac ve umre yapınız. Çünkü bunların ardı arkasına yapılması (eceli uzatır ve) körüğün pislikleri gidermesi gibi (maddî ve manevi) fakirliği ve günahları uzaklaştırırlar. [Beyhakî,Şüabül İmân, 3/472,no:4095; Tirmizî, Hac, 810]
12 TL.
Kuşkusuz ki en önde gelen vâcip; kişinin leh ve aleyhine olanları bilmesi, Allah Teâlâ'yı isimleri ve yüce sıfatlarıyla bilmesi, zâtı hakkında vâcip, câiz ve mümkün olmayanları bilmesi, Ehl-i Sünnet ve'l-Ce­maat akîdesi üzere inancını tashih etmesi ve daima onların yolunda olmasıdır. İman bu şekilde tashih edilmedikçe hiçbir ilmin faydası yoktur. Bu yüzden ahirette kişiyi kurtaracak olan akîdeyi öğrenmek ve Allah Teâlâ'nın mağfiretine sığınmak herkese gereklidir. İmâm Âzam Ebû Hanîfe (rahimehullâh)a nispet
17 TL.
Bütün hamdler, sarık ve sakalı erkeklere ziynet yapan Allâh-u Teâlâ'ya mahsustur. Salât ve selâm, kendisine indirilen Kur'ân'ı layıkıyla açıklayan ve âlemlere bahşedilen bu ziyneti sünneti ile tamamlayan kainatın efendisine, onun şeriatını dünyanın dört bir yanına ulaştırarak küfür ve şirk alametlerini ortadan kaldıran âl-ü ashâbına ve bugüne kadar onlara uyarak ilâ- hî tevfîke mazhar olan bütün müminlerin üzerine olsun. Velinimetimiz, Mürşidimiz Mahmut Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'nin mürşidi olan A
26 TL.
Türkiye'nin son yüzyılında yaşanan gelişmeler, bir zamanların görkemli isimlerini ve devasa düşünce ekollerini unutturdu. Bir zamanlar sadece Anadolu'da değil Balkanlardan Hind Altkıtası'na kadar İslam coğrafyasında Fahreddîn Râzî, Seyyid Şerif Cürcânî, Sadeddin Teftazânî, Molla Fenârî gibi düşünürlerin adını duymadan ve görüşlerini bilmeden medreseden mezun olmak imkânsızdı. Son yüzyılda bu isimler önce sıradanlaştı, sonra sırlandı, ardından da sırlandıkları camlar, arkasını hiç göstermeyen ve bakanın sade
20 TL.
Hazırlamış Olduğumuz Delilüs Salikin isimli bu kitap Şeyh Ömer Dağıstani kuddise sırruhu Hazretlerinin Osmanlıca 'Zübdetül Buhari' Tercümesinden Seçilmiş Peygamber s.a.v Efendimizin Hadis-i Şeriflerinden Bir Bölümü Üzerindeki Çalışmamızdır. Kitabımıza Konu Olan Hadis-i Şerifler Muhterem Üstadımız Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri ks. Gençliğinde Adı Geçen Kitaptan Yazmış Ezberlemişlerdir. Bir Gün Bu Fakire: Hadis-i Şerif defterini bulamadığını dolayısıyla ezberlediği Hadis-i Şeriflere Bakamadığından
100 TL.
HALEBÎ SAĞÎR - حلبي صغير Osmanlı fukahâsından İbrahim el-Halebî'nin (rahimehullâh), Gunyetü'l-Mütemellî isimli kitabının muhtasarı mahiyetinde olan eser, İsmailağa Fıkıh ve Te'lif Kurulu tarafından kelime manalı ve toplu olarak tercüme edilip yayıma hazırlanmıştır. Müellifin Mukaddimesi: Bütün hamdler, ibadeti, saadet köşkünün anahtarı, ululuk ağacının yükselme mahalli, güzel yüce mertebe ve ziyadeye/cennet ve Cemâlullâh'a ulaşmanın işaret mahalli kılan ve namazı ibadeti ayakta tutan direkler,
140 TL.
Mişkâtü'l-Envâr, İslâmî ilimler ve İslâm düşüncesi tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Gazzâlî'nin, Nûr Sûresi'nin 35 âyetine yazdığı bir nevi tefsirdir. Bu eser, tasavvufî ve felsefî bir bakış açısını bir ayetin tefsirinde birleştirmesi ve tüm varoluşu nûr-zulmet ayrımına dayanan bir metafizikle temellendirmesi açısından yazıldığı tarihten itibaren çok etkili olmuş, İşrâkîliğin kurucusu Sühreverdî başta olmak üzere İslâm düşüncesinin üç büyük ekolü olan tasavvuf, kela
16 TL.
Bedîüzzaman Said Nursî'nin İlmî Şahsiyeti adıyla neşrettiğimiz, 1000 küsur sayfalık eserde, 13 ilim dalı hakkında, Risâle-i Nur Külliyâtından misâller vererek ve her ilimle alakalı her dilde temel kaynaklara mürâcaat ederek, bir ders kitabı kısalığında bölümler kaleme almıştık. Bu eseri okuyan ilim ve ihtisâs ehli arkadaşlar, özellikle Mantık, Münâzara ve Cedel İlimleri bölümlerinin ayrı bir kitap şeklinde yayınlanmasını istediler. Biz de Risâle-i Nur Külliyâtından Misâllerle Mantık, Münâzara ve Cedel İliml
30 TL.
Tecrîd-i Sarih, İmam Buhârî Hazretlerinin hazırladığı Sahîh-i Buhârî isimli şaheserin muhtasarı olup DİB tarafından Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi ismiyle basılmıştır. 8 cilt olarak yeniden basılan bu kıymetli eser Kur'an'ın ve Sünnet'in anlaşılmasında büyük bir görev ifa etmektedir.
850 TL.
Tecrîd-i Sarih, İmam Buhârî Hazretlerinin hazırladığı Sahîh-i Buhârî isimli şaheserin muhtasarı olup DİB tarafından Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi ismiyle basılmıştır. 8 cilt olarak yeniden basılan bu kıymetli eser Kur'an'ın ve Sünnet'in anlaşılmasında büyük bir görev ifa etmektedir.
600 TL.
Bu çalışma, İslam'ın çağlar üstü ve insanlığa ufuk çizen temel öğretilerini dikkate alarak, kadının izzet ve haysiyet sahibi bir insan olarak kimliğini, kulluğunu, aile ve toplum hayatında var oluşunu Kur'an ve sünnet perspektifinde ortaya koymayı he- deflemiş, birleştirici ve hikmetli bir üslubu ilke edinmiştir. Ele alınan konular her biri alanında uzman isimler tarafından, bütüncül bir bakış açısıyla, günceli de göz ardı etmeyen hassasiyetle işlenmeye çalışılmıştır.
7 TL.
Mahmud Efendi Hazretlerimizin istikamet üzere devam ettiği namazları, evrâdı ve ezkârı, delilleri ve faziletleri ile anlatan yepyeni bir eser. Sünnet-i Seniyye'ye ittibası ile marûf olan Efendi Hazretlerimizin, günlük olarak müdâvemet gösterdiği namazlar, virtler ve dahası bu eserde..
8 TL.
Umre Sohbetleri 2. Cilt Zamanın uleması tarafından 15. Asrın müceddidi ilan edilen muhterem üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu), çeşitli zamanlarda hac ve umre vazifelerini eda etmek için Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere ziyaretlerinde bulunur, kadın-erkek cemaate sohbet yapardı.Bu sohbetlerin derlenerek kitap haline gelmesi ise; üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri( Kuddise Sirruhu)'nun sohbetlerine gönül verip dinleyen ve yazıp not alan kardeşlerimizin çalışmaları neticesinde gerçek
16 TL.
Umre Sohbetleri 1. Cilt Zamanın uleması tarafından 15.Asrın müceddidi ilan edilen muhterem üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu), çeşitli zamanlarda hac ve umre vazifelerini eda etmek için Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere ziyaretlerinde bulunur, kadın-erkek cemaate sohbet yapardı.Bu sohbetlerin derlenerek kitap haline gelmesi ise; üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri( Kuddise Sirruhu)'nun sohbetlerine gönül verip dinleyen ve yazıp not alan kardeşlerimizin çalışmaları neticesinde gerçekl
16 TL.
Din-i Mübin-i İslam'da oldukça hassas bir konu olan zekât, sadaka ve fitre; kimlere, ne şekilde ve hangi durumlarda verilir? Zekât verme imkanı olduğu halde vermeyenlerin veya verip de başa kakanların durumu nedir? Günümüzde zakât ve sadaka verirken dikkate alınacak hususlar nelerdir? Hülasa; zekât ve sadaka ile alakalı aklınıza gelen tüm sorulara cevap veren bu risaleyi, Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu)'nun eşsiz eseri Rûhu'l-Furkân Tefsirinden derleyerek sizin için cemettik.Mevlâ Teâla bilmed
25 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1